E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA), Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) a Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).

Najnovšie články


Postavenie ACEi a sartanov v liečbe kardiovaskulárnych ochorení

Je všeobecne známe, že kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najviac sa vyskytujúce ochorenia a že farmakologický manažment týchto ochorení zahŕňa niekoľko farmakoterapeutických skupín. Veľkú skupinu liečiv patriacej do ATC skupiny označovanej „C – liečivá používané pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému“ tvorí skupina „C09-liečivá s účinkom na renín-angiotenzínový systém“ (RAS). V rámci tejto skupiny sú liečivá ďalej klasifikované podľa pôsobenia na konkrétny mechanizmus v RAS na: i) ...viac


Stres, strach, napätie, úzkosť – aké liečivá máme k dispozícii?

Úzkosť je súčasťou vývojom podmieneného adaptačného procesu. Kedysi pomáhala prežiť, predvídať riziká. Aj dnes má ochranný a informačný význam – na preventívnom účinku úzkosti je založená legislatíva, desatoro, aj spoločenské chovanie. Bez úzkosti by sme žili riskantne, nezodpovedne, bezohľadne voči sebe aj druhým. Určitá hladina úzkosti je často podmienkou k dobrému výkonu psychickému aj fyzickému. Naopak, vysoká intenzita úzkosti, jej dlhé trvanie a neprimeranosť reakcie na vyvolávajúcu situá ...viac


Liečba vinpocetínom

Nootropiká predstavujú rozsiahlu nehomogénnu skupinu prípravkov. Výraz „nootropiká“ je odvodený z gréckych slov „noos“ - myseľ a „trope“ - obrat. Nootropicky pôsobiace látky môžeme rozdeliť na látky ovplyvňujúce množstvo neurotransmiterov, prípadne modifikujúce funkciu ich receptorov, a na látky zasahujúce do metabolizmu neurónov. Štúdie dokázali, že vinpocetín má najvýznamnejšie postavenie zo všetkých vinca minor alkaloidov vzhľadom na nižší výskyt nežiaducich účinkov a vzhľadom k širšiem ...viac


Problematika polypragmázie u starších pacientov

Základným predpokladom terapeutického úspechu je správne a pravidelné užívanie liekov. Zhoršenie zdravotného stavu spôsobeného nesprávnym užívaním liekov a odporúčaných liečebných postupov vedie ku zhoršeniu základného ochorenia a sprievodných ochorení. To vedie k ďalšej následnej preskripcii liekov, zvýšenému počtu hospitalizácií a sesterskej starostlivosti v domácom prostredí prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v konečnom dôsledku nepriamo ovplyvňuje aj ekonomickú výk ...viac


Diabetes mellitus a tehotnosť

Zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti, zavádzanie nových technológií a možnosti modernej inzulínovej liečby (inzulínové pumpy so senzormi pre kontinuálny monitoring hladiny glukózy - CGM, inzulínové perá, analógy humánneho inzulínu) dnes umožňujú aj ženám s diabetom 1. typu úspešne otehotnieť a následne porodiť úplne zdravé dieťa. Dobrá kompenzácia ich ochorenia prináša šance na otehotnenie, ktoré sú prakticky identické tým, aké majú nediabetičky. Aj napriek tomu však u nich a ich plodov ostá ...viac


Kompenzácia diabetu a glykovaný hemoglobín

Cieľom liečby cukrovky je odstránenie jej príznakov, zabránenie vzniku náhlych komplikácií a zamedzenie vzniku neskorých následkov, predĺženie života a zlepšenie jeho kvality (1). Zásadnou úlohou v prevencii a spomalení nástupu komplikácií diabetu je liečba rizikových faktorov vaskulárnych komplikácií diabetes mellitus 2. typu, a to je hyperglykémia, artériová hypertenzia, dyslipoproteinémia a obezita. Parametre metabolickej kompenzácie a jej hodnotenie sú uvedené v tabuľke číslo 1. Základnou snahou liečby j ...viac


Hypoglykémia - nízka hladina krvného cukru

Hypoglykémia je stav, kedy hladina krvného cukru (glykémia) klesne pod fyziologickú hranicu pre daný vek (tradične je to 3,3 mmol/l vo vlásočnicovej – kapilárnej plazme). ...viac


Prínos fixnej kombinácie perindopril/amlodipín

Hypertenzia je najdôležitejšia preventabilná príčina predčasného úmrtia. Priaznivý účinok zníženia krvného tlaku (TK) sa prejavuje znížením výskytu infarktu myokardu (20 – 25 %), zlyhávania srdca (> 50 %) a mozgovej príhody (35 – 40 %) (1). Výška krvného tlaku významne ovplyvňuje kardiovaskulárne riziko a optimalizácia liečby hypertenzie pomáha predchádzať komplikáciám u diabetikov 2. typu alebo dokonca môže znížiť riziko novovzniknutého diabetu, ktoré je 2,5-krát častejšie u hypertonikov (1). Lie ...viac


Hormonálna antikoncepcia v plánovanom rodičovstve – možnosti použitia, súvisiace riziká a benefity

Plánované rodičovstvo sa zaraďuje medzi základné ľudské práva. Hormonálna antikoncepcia patrí medzi najrozšírenejšie a najspoľahlivejšie reverzibilné metódy plánovaného rodičovstva. Článok prináša prehľad o kombinovanej hormonálnej antikoncepcii a o čisto gestagénovej antikoncepcii, ich nežiaducich účinkoch a nekontraceptívnych benefitoch. Kľúčové slová: estrogény, gestagény, kombinovaná hormonálna antikoncepcia. ...viac


Možnosti farmakologickej liečby artériovej hypertenzie u seniorov

Artériová hypertenzia (AH) je globálnou pandémiou s vysokou prevalenciou, pričom len 13 % pacientov je liečbou dobre kontrolovaných. Zlepšenie socioekonomickej situácie vo vyspelých krajinách je spojené s progresívnym nárastom seniorskej populácie. Incidencia AH u seniorov v európskych krajinách sa odhaduje na 53 % až 72 %, pričom AH je zodpovedná za 17 % celkovej mortality. ...viac