E-learning kontinuálne medicínske vzdelávanie

Prihlásenie
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Zabudli ste heslo?
Pri prvom prihlásení, prosím, zadajte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste obdržali v pozvánke. V prípade záujmu môžete použiť aj menu KONTAKT, kde je môžné si vyžiadať prihlasovacie údaje na Vami požadovaný AD test.
-----------------------------------------------------------
Na stránke www.medseminar.sk sú uverejňované vzdelávacie materiály a AD testy v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. E-learning vzdelávacie semináre sú akreditované Slovenskou lekárnickou komorou (SLEK), Slovenskou lekárskou komorou (SLK), Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek (SSSAPA), Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) a Slovenskou komorou zubných lekárov (SKZL).

Najnovšie články


Využitie sprionolaktónu v kardiologickej praxi

Chronické srdcové zlyhávanie je syndróm, ktorého prevalencia v Slovenskej republike, podobne ako v celom rozvinutom svete, rýchle a nezadržateľne stúpa. Môže za to na jednej strane starnutie populácie, na strane druhej potom neustále sa zlepšujúca a účinnejšia liečba akútnych kardiologických ochorení, hlavne akútnych koronárnych syndrómov. Právom sa preto hovorí o chronickom srdcovom zlyhávaní ako o jednej z neinfekčných epidémií 21. storočia. Prevalencia chronického srdcového zlyhávania v Slovenskej republi ...viac


Afektívne poruchy - súčasný pohľad - možnosti diagnostiky a liečby

Depresia a smútok nie sú totožné pojmy, pričom rozoznávame viaceré stavy depresie. Na vzniku poruchy sa obvykle podieľajú predispozičné aj precipitačné faktory. V patofyziológii depresie sa predpokladá porucha dostupnosti neuroprenášačov (najmä sérotonínu (5-HT), noradrenalínu (NA) a dopamínu (DA)). Celoživotná prevalencia je 4 – 6 % (ťažšie depresívne prejavy) či 17 – 35 % (širšie spektrum depresie), incidencia 11 %. Podľa MKCH 10 afektívne poruchy rozdeľujeme na depresívne poruchy (ojedinelá unipolárn ...viac


Antibiotická liečba infekcií dolných močových ciest

Liečba močových infekcií predstavuje častý problém v klinickej i ambulantnej praxi. Infekcie dolných močových ciest najčastejšie prebiehajú pod obrazom akútnej bakteriálnej cystitídy alebo akútneho uretrálneho syndrómu. V liečbe sú najvhodnejšie chemoterapeutiká, ktoré dosahujú vysoké a prolongované hladiny v moči, majú výhodnú farmakokinetiku a minimum nežiaducich účinkov. Najčastejšie sa používajú fluorochinolóny, kotrimoxazol, betalaktámové antibiotiká, nitrofurantoin a fosfomycin - trometamol. Naj ...viac


Najčastejšie infekčné kožné ochorenia v ambulantnej praxi

Koža je jediný orgán prístupný ľudskému oku v celom svojom rozsahu takmer 2 m/2. Je miestom, na ktorom sa odohráva primárny kontakt organizmu s vonkajším prostredím a z tohto pohľadu plní významnú obrannú funkciu. Chráni pred vplyvmi fyzikálnymi (teplo, chlad, UV žiarenie) aj chemickými a je významnou súčasťou imunitného systému. Kvalitu tejto bariéry určuje vo významnej miere zloženie kyslého ochranného plášťa. Faktor pH na povrchu voľnej kože dosahuje priemerne hodnotu 5,4 - 5,9 a toto kyslé pH chráni k ...viac


Artériová hypertenzia a antihypertenzíva

Arteriálna hypertenzia je najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie. Prevalencia ochorenia v ekonomicky rozvinutých krajinách sa pohybuje od 20-50 % a s vekom rastie. Spolu s ostatnými rizikovými faktormi - fajčením, obezitou, diabetom a poruchami lipidového profilu, predstavuje aj jeden z najzávažnejších rizikových faktorov pre cievnu mozgovú príhodu (CMP), ischemickú chorobu srdca (ICHS) a ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK). Existuje jednoznačná závislosť medzi hodnotami krvného tlaku (TK) a cerebrovaskulár ...viac


Imunitný systém a probiotické mikroorganizmy

Významným faktorom pre udržiavanie zdravia človeka je fyziologicky fungujúca črevná mikroflóra. Viaceré ochorenia, ako napríklad hnačky, poruchy imunity, zníženie príjmu živín a vitamínov, bývajú dôsledkom jej narušenia. Preto sa aplikácia živej mikroflóry vo forme probiotík považuje v súčasnosti za významnú súčasť podpory liečby. V tomto článku prinášame stručný popis významu probiotík pre imunitný systém a naznačujeme možný prínos ich užívania v liekových formách zvyšujúcich ich biologick ...viac


Štandardná liečba nešpecifických črevných zápalov

Idiopatické črevné zápaly (IBD) sú chronické, často celoživotné ochorenia tenkého a hrubého čreva s neznámou etiológiou a len čiastočne objasnenou patogenézou. Výsledky dlhodobej medikamentóznej liečby nie sú vždy uspokojivé pre limitovanú účinnosť a časté vedľajšie nežiaduce účinky. Napriek tomu pre pacientov s miernou až stredne ťažkou formou ochorenia zostávajú 5-aminosalicyláty (5-ASA) a glukokortikoidy najdôležitejšími liekmi na navodenie remisie a udržovacej fázy. Liečba preparátmi 5-ASA dok ...viac


Súčasný pohľad na liečbu chronických nešpecifických zápalov čreva

Chronické nešpecifické črevné zápaly (IBD – Inflamatory Bowel Disease) zahŕňajú Crohnovu chorobu (CD – Crohn’s disease), ulceróznu kolitídu (UC – Ulcerative colitis) a v klinickej praxi je aj prechodný, bližšie neurčený typ – indeterminantnú kolitídu (tzv. indeterminate colitis). Explózia nových vedeckých poznatkov mení pohľad na patogenézu IBD, ktorá zahŕňa faktory genetické, imunologické (vrátane mikrobiologických), environmentálne, čo predstavuje potrebu koncipovania aktuálnych terapeutických post ...viac


Liečba nešpecifických zápalových ochorení v tehotenstve

Pacientky s nešpecifickými zápalovými ochoreniami (Inflammatory Bowel Disease – IBD) sú typicky v reprodukčnom veku, keďže prvá prezentácia ochorenia sa odohrá medzi 20 a 40-tym rokom života. Lieky vyvinuté na liečbu IBD v posledných 30 rokoch výrazne zlepšili kvalitu života pacientok s IBD a tak predstavujú možnosť otehotnenia a donosenia zdravého dieťaťa čoraz častejšiu otázku, s ktorou sa stretáva gastroenterológ v ambulancii. Štúdie realizované v minulých rokoch jednoznačne ukazujú, že pacientky s IBD ...viac


Prínosy a úskalia liečby bolesti nesteroidnými antireumatikami

Nesteroidné antiflogistiká alebo nesteroidné protizápalové látky (skratka NSA, NSAID) sú látky s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami – znižujú bolesť, horúčku a zápal. Nesteroidné antireumatiká (NSA) sú najčastejšie používanými liečivami v klinickej praxi. Odhaduje sa, že rozličnými formami chronickej bolesti trpí až 46,5 % obyvateľstva. Preto ich používanie je významné. Prívlastok nesteroidný sa používa pre odlíšenie od steroidov, ktoré spolu so širokým spektrom iných ú ...viac